Go back

Regulamin Eventu LET SWIFT – iOS Developers Meetup #19 z dnia 15 marca 2019 r.

1. Organizatorem Eventu LET SWIFT – iOS Developers Meetup #19 (dalej jako: “Event”) Spółka działająca pod firmą Droids On Roids Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ruskiej 51B, 50-079 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000382174, REGON 021473185, NIP: 9871771342 (“Organizator”).

2. Event polega na przeprowadzeniu prelekcji przez prelegentów zaproszonych przez Organizatora. Organizator zapewnia możliwość zadawania pytań i prowadzenia debat po prelekcjach.

3. Event odbędzie się 25-go kwietnia 2019 r. o godzinie 19:00 w lokalu “Barbara”, położonym przy ul. Świdnickiej 8B, 50-067 Wrocław. Organizator zaprasza i informuje Uczestników o terminie i miejscu Eventu poprzez wydarzenie “LET SWIFT – iOS Developers Meetup #19” na portalu Facebook, dostępne pod linkiem (dostęp 15 marca 2019 r).

4. Uczestnikami Eventu są osoby, które wyraziły dorozumianą chęć uczestnictwa poprzez zapisanie się na wydarzenie na portalu Facebook, o którym mowa w pkt. 3 poprzez kliknięcie przycisku “Wezmę udział” oraz przyjście na miejsce eventu w wyznaczonym czasie (“Uczestnicy”).

5. Uczestnictwo w Evencie jest bezpłatne i podlega następującym warunkom:
– W dniu wydarzenia Uczestnik ma ukończone 18 lat;
– Uczestnik przestrzega Regulaminu wydarzenia, w szczególności stosuje się do poleceń techniczno-organizacyjnych Organizatora oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Eventu osób niespełniających warunków, o których mowa w pkt. 5 lub ich niewpuszczenia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i tematów prelekcji oraz odwołania wydarzenia z ważnych, obiektywnych i niezależnych od Organizatora przyczyn, o czym poinformuje Uczestników niezwłocznie poprzez post na stronie Eventu na portalu Facebook.

8. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, w szczególności ich wizerunek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przez okres niezbędny dla celów przetwarzania. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Organizatora, tj. z zapewnieniem należytej ochrony danych osobowy, ich poufności, integralności, dostępności przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Obowiązek informacyjny:

 1. Administratorem moich danych osobowych w zakresie wizerunku, głosu i wypowiedzi jest Droids On Roids sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 51B, 50-079 Wrocław,
 2. moje dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Droids On Roids sp. z o.o.,
 3. moje dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG); w takim przypadku dbamy o poufność przekazywanych danych oraz o to, aby przekazywać wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań związanych z wykonaniem umowy oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych,
 4. w przypadku wyrażenia zgody na publikację moich danych na portalu Facebook moje dane mogą być udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. To oznacza, że moje dane mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują odmienne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.
 5. Moje dane zostaną przesłane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu,
 6. moje dane będą przetwarzane jedynie w celach wskazanych w niniejszym oświadczeniu,
  wyrażanie zgody na przetwarzanie ww. danych jest dobrowolne; konsekwencją braku zgody będzie brak możliwości publikowania i wykorzystania fotografii, filmów lub nagrań z moim udziałem i wykorzystania ich dla potrzeb Droids On Roids sp. z o.o.,
 7. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 8. moje dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdej chwili przeze mnie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń mogących powstać w związku z wykorzystaniem wizerunku, głosu i wypowiedzi jako uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 9. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas zatrudnienia lub współpracy z Droids On Roids sp. z o.o. lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższym oświadczeniu,
 10. w zakresie przewidzianym prawem przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.